Sunday, November 22, 2009

tak salah


aku tak salah

bila aku datang diorang yang jamah
aku tak salah
diorang salah
bila aku datang diorang yang jamah
aku tak salah
diorang salah
salah?
salah?
salah?
aku tak
diorang ya.
tak faham?
sukati la.
dah.
noktah.

No comments:

Post a Comment